سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان دوره دوم محبي گراش
 آموزشگاه

 

 کلیپ های آموزشی
 دانش آموز ممتاز
  • کلاس: دهم تجربی 1400

  • کلاس: دهم ریاضی 1400

  • کلاس: یازدهم ریاضی 1400

  • کلاس: یازدهم تجربی 1400

  • کلاس: دوازدهم ریاضی 1400

  • کلاس: دوازدهم تجربی 1400

 موفقیت 

 دانش آموزانی که درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دارند میتوانند از طریق صفحه شخصی خود پیام درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ثبت نموده و به مدیریت ارسال نماید. تا مراحل صدور انجام گیرد.

توجه جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل ثبت موارد ذیل الزامی است:

1)کد ملی 

2) نام کامل اداره جهت ارائه نامه

 

نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد 1399

ریاضی - فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
تعلیمات دینی3تعلیمات دینی3تعلیمات دینی3
شیمی3شیمی3سلامت و بهداشت
فارسی 3فارسی 3فلسفه2
فیزیک 3فیزیک 3فارسی 3
سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتعزبی 3
حسابانزیست شناسیتاریخ3
عربی3عربی3ریاضی و آمار 3
زبان 3زبان3زبان 3
فایل صوتی زبان 3فایل صوتی زبان 3فایل صوتی زبان 3
ریاضیات گسستهریاضی 3جامعه شناسی3
علوم اجنماعی  -  هندسه 3علوم اجنماعی

جغرافیا3  علوم فنون 3

 

                                      نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد 1400

ریاضی و فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
تعلیمات دینیتعلیمات دینیتعلیمات دینی
شیمیشیمیفلسفه
فیزیکفیزیکسلامت و بهداشت
فارسیفارسیجامعه شناسی
سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتعربی
ریاضیات گسستهریاضی3ریاضی و آمار
علوم اجتماعیعلوم اجتماعیعلوم و فنون ادبی
عربیعربیجغرافیا
حسابانزیست شناسیزبان خارجه
زبان خارجهزبان خارجهتاریخ
هندسه//////////فارسی
   

 تابلو اعلانات
 تصاویر تصادفی
 تقویم روز
 آمار بازدید ها
 متولدین امروز
 نماد اعتماد الکترونیکی